Zaštita na radu

Izrada:

 • Procjene rizika
 • Pravilnika zaštite na radu
 • Plana evakuacije i spašavanja
 • Plana izvođenja radova

Osposobljavanja:

 • rad na siguran način
 • poslodavca / ovlaštenika za Zaštitu na radu
 • povjerenika radnika za Zaštitu na radu
 • početno gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Ispitivanja:

 • ispitivanje i pregled električne instalacije
 • instalacija i pregled sustava za zaštitu od munje (gromobranske instalacije)
 • ispitivanja radnog okoliša: fizikalne i kemijske štetnosti
 • ispitivanje i mjerenje razine buke
 • ispitivanja radne opreme
 • efikasnost ventilacije
 • plinskih instalacija i trošila

ISPITIVANJA ZA MINIMALNE TEHNIČKE UVJETE


Zaštita od požara

Izrada

 • izrada Procjene ugroženosti od požara
 • izrada planova planova Zaštite o požaru
 • Pravilnik Zaštite o požaru

Ispitivanja

 • Stabilnih sustava za gašenje požara
 • Sustava za otkrivanje i dojavu požara (vatrodojavni sustav)
 • Sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Zaštita okoliša

 • Izrada Elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
 • Izrada Elaborata gospodarenja otpadom
 • Izrada Pravilnika za gospodarenje otpadom
 • Izrada dokumenata za ishođenje i produžetak vodoprane dozvole
 • Prijava i vođenje za Registar oneečišćenja
 • Izrada operativnog plana onečišćenja interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja vode
 • Izrada Elaborata zaštite okoliša za dodjelu sredstava za dodjelu sredstava iz EU fondova

Zaštita i spašavanje

 • Izrada procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
 • Izrada planova zaštite i spašavanja i civilne zaštite
 • Izrada vanjskih planova Zaštite i spašavanje
 • Izrada unutarnjih planova Zaštite i spašavanja
 • Stručni poslovi u području planiranja Zaštite i spašavanja

Izrada atesta

 • Atestiranje ronilačkih boca i boca za gašenje s CO2
 • Opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i to za:
  • Boce za opremu za disanje
  • Boce za vatrogasne aparate
  • Boce za opremu za disanje
  • Boce za vatrogasne aparate

Zatražite ponudu