Nova akreditacija dobivena

Tvrtka Atesti i procjene d.o.o. je prema normi: HRN EN ISO/IEC 17020:2012, dana 14.08.2017. godine, dobila od Hrvatske  Akreditacijske Agencije odobrenje br. 6496 za ispitivanje:

  • Sigurnosnih ventila
  • Opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i to za:
    • Boce za opremu za disanje
    • Boce za vatrogasne aparate

Potvrda akreditacije

23 kolovoza. 2017.